تقویم آموزشی ترم پاییز ۱ سال ۹۸

کلاس‌های شنبه و چهارشنبه

دپارتمان: دختران

شروع ثبت‌نام: ۲۵ شهریور

شروع کلاس‌ها: ۳ مهر

امتحان پایان ترم: ۲۹ آبان

کلاس‌های یکشنبه و سه‌شنبه

دپارتمان: پسران

شروع ثبت‌نام: ۲۵ شهریور

شروع کلاس‌ها: ۲ مهر

امتحان پایان ترم: ۳۰ آبان

کلاس‌های دوشنبه و پنج‌شنبه

دپارتمان: دختران

شروع ثبت‌نام: ۲۵ شهریور

شروع کلاس‌ها: ۴ مهر

امتحان پایان ترم: ۲۳ آبان