قوانین نشانه گذاری یا پانکچوایشن Punctuation در نوشتار هر زبانی بی شک تعیین کننده ی مرزهای معنایی بسیاری می باشد. در مثال زیر، تغییر معنایی صفر تا صد را با تغییرات علایم نشانه گذاری مشاهده کنید:

بخشش، لازم نیست اعدامش کنید.

بخشش لازم نیست، اعدامش کنید.

علامت گذاری یا punctuation چیست و چرا حایز اهمیت است؟

علامت گذاری در مهارت رایتینگ به فهم بهتر و واضح تر خواننده کمک می کند. همچنین، دانستن استفاده های آن ها به درک بهتری از ریدینگ می انجامد.

به تفاوت این دو جمله دقت کنید:

He wanted to change his name, which was ridiculous. (with comma)

He wanted to change his name which was ridiculous. (without comma)

 

امثال این جملات در آزمونها به وفور یافت می شوند.

جمله ی اول می گوید “اینکه او می خواست اسمش را عوض کند مسخره بود” در حالی که با استفاده از یک ویرگول، معنی جمله به “او می خواست اسمش را که مسخره بود عوض کند” تغییر می دهد.

مسخره بودن عملِ عوض کردن اسم” با “اسم مسخره ای را عوض کردن” متفاوت است.

He wanted to change his name, which was ridiculous. (with comma)

He wanted to change his name which was ridiculous. (without comma)

انواع نشانه های ویرایشی و علائم نگارشی عبارتند از:

Apostrophe (’)

Colon (:)

Semicolon (;)

Dash (—)

Comma (,)

Quotation Marks (“”)

Hyphen (–)

Ellipses Dots (…)

Hyphen (–)

Ellipses Dots (…)

Exclamation Mark (!)

Question Mark (?)

Period (Full Stop) (.)

Parentheses (())

Bracket ([ ])

Braces ({ })

نکته: این علایم می بایست به کلمه ی سمت چپ بچسبند:

Correct: He came home.

Wrong: He came home .

آن علائمی که بیشترین استفاده را دارند به این ترتیب می باشند:

نقطه (.) Full Stop  (بریتانیایی) Period (آمریکایی)

نقطه برای نشان دادن پایانِ یک جمله می باشد.

Simon brought a kilo of fish meat.

نقطه برای مخفف کردن عبارات می باشد.

World health organization (W.H.O.)

Mr. Smith

Philosophy Doctor (Ph.D.)

All right, Mr. DeMille, I’m ready for my close–up.

Sunset BLVD. – ۱۹۵۰

علامت سوال (?) Question Mark

علامت سوال برای نشان دادن پایان یک پرسش در جملاتت می باشد.

در بسیاری از مواقع، حتی در زبان خودمان فارسی، نگذاشتن این علامت نگارشی می تواند مشکل ساز باشد حتی اگر مخاطب متوجه شود که با یک جمله ی پرسشی مواجه است.

Correct: Did you want a coffee?

Wrong: Did you want a coffee.

علامت تعجب (!) Exclamation Mark

همانطور که اسمش پیداست، علامت تعجب  قرار است در انتهای یک جمله ی تعجبی (exclamatory mood) ظاهر شود.

What a strange behavior!

Nice car!

The problem was found inside the system!

ویرگول (,) Comma

ویرگول برای جدا کردن مواردی که لیست می شوند مورد استفاده قرار می گیرد.

So, we need the following: eggs, potato, pepper, asparagus, mushroom, and some vinegar.

ویرگول همچنین برای جدا کردن بخش های جملات پیچیده استفاده می شود. مطلب “ساختار جملات” بخش “جملات مرکب” در زبان انگلیسی را بخوانید.

While I was working on my project, my friend was cleaning up the house.

این علامت می تواند بصورت اختیاری قبل از Coordinator ها ( for, and, nor, but, or, yet) نیز استفاده شود:

“Get busy living, or get busy dying.”

Andy Dufresne/Tim Robbins in The Shawshank Redemption (1994)

نقطه ویرگول (;) Semicolon

نقطه ویرگول استفاده های بسیار زیادی دارد.

اول، برای متصل کردن دو clause مستقل که معنی نزدیکی به یکدیگر دارند استفاده می شود:

“You jump; I jump.”

Titanic 1997

“I’m very sorry for your loss; Your mother was a terribly attractive woman.”

The Royal Tenenbaums (2001)

دوم، قبل از یک conjunctive adverb استفاده می شود:

It can benefit us financially; however, it hurts our health.

دونقطه (:) Colon

از دونقطه برای لیست کردن موارد، ارایه توضیحات و نقل قول کردن استفاده می شود:

We had some stuffs including: fruits, flowers, seeds, etc.

Ok! The machine should be used this way: first open the door and put some…

I remember he said: “there’s no way back”.

خط ربط تا اتصال () hyphen

از hyphen برای ساختن کلمات مرکب استفاده می شود.

He has a well–built body.

She needs some high–class glasses.

خط فاصله () Dash

اگر در بخشی از جمله نیازی به اضافه کردن اطلاعاتی بود، از خط فاصله استفاده می شود.

I told them that I needed to talk to Mr. Dylin whose father is the head of the system and tell him what I thing about his suggestion.